בתקנון זה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
האתר – אתר האינטרנט lh1307.co.il
 
החברה – LH1307
, חפ 022262976
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין.
יום אספקה – היום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
זמן אספקה – עם שליח עד הבית עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. מובהר כי יום עסקים הינו יום חול שאינו כולל את יום שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
כללי
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת פריטי אופנה והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה באימייל lilach.hazbani@gmail.com
בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.
כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
הרשמה וביצוע הזמנה
הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר, מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול חוזרים.
מיד עם ביצוע הזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזן. עם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוחה לפיה העסקה אושרה.
הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תדרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה כזה לא תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה נגד החברה.
אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם קרה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה אך בפועל הוא חסר, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת או לצד ג'. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה.
לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.
החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .
מדיניות החזרת מוצרים וביטול עיסקה
1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
2. מזמינה יכולה לבטל הזמנה או להחליף פריטים בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
א. ביטול לפני משלוח המוצר על ידי החברה. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוחה הכספים ששילם בגינה.
ב. ביטול תוך 48 שעות מקבלת המוצרים וקבלת זיכוי כספי. המזמין ישא בהוצאות החזרת הסחורה
למחסני החברה ויזוכה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה לאמצעי התשלום בו בוצעה
העסקה. לאחר 48, לא ינתן זיכוי כספי אלא זיכוי למימוש באתר.
ג . החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים על מוצר במחיר מלא ו-7 ימים על מוצר במחיר מבצע מיום קבלת המוצר.
3. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לאמצעי התשלום עימו בוצעה ההזמנה כאשר 5% משווי העסקה אינם ניתנים
להחזר. הזיכוי יועבר בהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.
4. מוסכם כי על מוצר לחזור באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין
וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין
בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
5. במידה ולא הודיעה הלקוחה לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה
כי לא נפל שום פגם וללקוחה ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם
כלשהו במוצר.
6. מובהר ומוסכם כי לקוחה אינה רשאית להחזיר ו/או לבטל / להחליף מעל שתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל
במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי
להחלפת מוצר.
7. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים שלהלן:
א. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתאור המוצר
ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
באופן תקין.
ג. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
ד. אזל המוצר מהמלאי.
8. הודעה על ביטל הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת פריט לפי הוראות פרק זה.
אספקה ומשלוחים
1.החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.
2.במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.
3. במידה ומשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם על ידי חברת השליחויות ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, וחזר למחסני החברה, יתואם עם המזמין מועד אספקה חדש. שליחה חוזרת במקרה זה תהיה כרוכה בתשלום של 40 ש"ח. זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.
 
4. זמני אספקת המוצרים/שרותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים).
5. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
ב. שביתה אצל ספקים של שירותים.
ג. סיבה שאינה בשליטת החברה.
ד. סיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
ה. סגר כללי או אזורי.
אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התיעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה האופציה לבטל הזמנה ספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסהו/או כל שימוש אחר בשמלות.
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור הפריטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב פריטים, תמונות פריטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם תינתן.
5. השם "LH1307" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשם לאתר במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.
2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא באחד מהמקרים המפורטים הבאיםן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהן כאמור והן מוותרות בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטי הנרשמת שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשת או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
4. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכיה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
5. נרשמות: (א) שמתנגדות לשימוש בפרטיהן; או (ב) שמעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב לכתובת המייל של החברה lilach.hazbani@gmail.com
 או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
תקנון מבצעים
1. פרטי המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של LH1307
2. באם לא פורסם אחרת, אין כפל מבצעים והנחות לרבות בשימוש בקופונים ושוברי קניה.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרתו ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.
4. החלפה/החזרה של מוצרים שנקנו במחיר מבצע תתאפשר בהחזרתם במצב חדש בלבד, מבלי שנעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית בתוך 7 ימי עסקים בלבד.
5. בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.
6. מובהר בזאת כי קבלת ההנחה מוטלת על כתפי הלקוחה. 
LH1307 אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.
7. באם בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לLH1307 כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוחה או לאחר, וללקוחה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוחה.
 
 
 
שמירה על סודיות
1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL.
3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.